Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Przystępując do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniu należy bezwzględnie pamiętać o zamontowaniu nawiewników w oknach i stosować się do poniższych zaleceń.

 1. Przy wymianie stolarki okiennej należy zachować wymiany w świetle ościeża okiennego i zachować dotychczasowy podział na kwatery.
 2. Montowana stolarka musi spełniać wymagania formalno-prawne ujęte w Ustawie o wyrobach – powinna posiadać atest. Winna być oznakowana znakiem budowlanym „CE” lub „B”.
 3. W przypadku montażu okien z PCV
 4. Profile zamknięte muszą być minimum trzy komorowe
 5. Przenikalność cieplna Uw dla całego okna musi być równa lub mniejsza od 1,1 W/(m2K)
 6. Dźwiękochłonność Rw musi być większa niż 35 dB
 7. Szyby zespolone dwu lub trzy warstwowe ze współczynnikiem przenikania światła Tv większym niż 70%
 8. W oknach należy zamontować nawiewniki zgodnie z Polską Normą PN-B 03430 : 1983 o wydajności od 20-50 m3/h dla wentylacji grawitacyjnej. W łazienkach i  kuchniach w oknach nawiewników nie montujemy.
 9. Ramy i skrzydła na zewnątrz muszą być w kolorze jak pozostała stolarka okienna w budynku.
 10. Przy wymianie okna należy zamontować nowy parapet zewnętrzny w kolorystyce zgodnej z wystrojem elewacji w sposób trwały i zabezpieczający ściany zewnętrzne przed zalewaniem wodami opadowymi
 11. Przy wymianie drzwi wejściowych do lokalu należy zachować dotychczasową szerokość i wysokość otworu drzwiowego w świetle ościeży. Drzwi muszą otwierać się do wnętrza lokalu mieszkalnego. Po wymianie odnowić malaturę klatki schodowej w obrębie prowadzonych robót.
 12. O wymianę okien należy złożyć podanie do administracji Spółdzielni celem uzyskania zwrotu części nakładów za wymianę okien. Sprawa zwrotu części nakładów za wymianę okien reguluje „Regulamin wymiany stolarki okiennej „

Zakończenie robót należy zgłosić pisemnie do administracji Spółdzielni celem sprawdzenia czy nie wystąpiło uszkodzenie mienia Spółdzielni celem naprawy.