Wymiana i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania.

Przy wymianie grzejników i przebudowie instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz lokalu mieszkalnego należy przestrzegać poniższych warunków

 1. Wymiana grzejników w lokalu może odbywać się wyłącznie poza sezonem grzewczym a w sezonie grzewczym w uzasadnionych przypadkach wyłącznie przy zastosowaniu metody nie wymagającej spuszczenia czynnika grzewczego z instalacji.
 2. W przypadku planowanej zmiany przebiegi instalacji centralnego ogrzewania w lokalu jej wymiana może być wykonana wyłącznie w oparciu o projekt przebiegu nowej instalacji zaakceptowany przez administrację Spółdzielni. Instalacja centralnego ogrzewania jest integralną częścią ( częścią wspólną ) w budynku, nie można z niej rezygnować. Spółdzielnia nie wyrazi zgody na jej likwidację.
 3. W przypadku wymiany grzejnika w lokalu dopuszcza się montaż grzejników o tej samej mocy grzewczej co istniejące.
 4. Przed zdemontowaniem grzejników należy złożyć pismo celem uzyskania zgody na wymianę grzejników lub demontaż grzejnika w kuchni. Jednocześnie należy uzgodnić termin przełożenia podzielników, koszt przełożenia podzielników obciąża właściciela lokalu.
 5. Nowo montowane grzejniki muszą spełniać wymogi ustawy o wyrobach i winny posiadać atest. Winny spełniać wymogi dla instalacji pompowych ( wyższe ciśnienie).
 6. Po wymianie grzejników właściciel lokalu zobowiązany jest po zakończeniu robót dostarczyć do administracji Spółdzielni kopię dokumentów producenta grzejników, które są niezbędne do określenia wartości obliczeniowej kosztów zużytego ciepła.
 7. Zdemontowane grzejniki właściciel lokalu utylizuje na własny koszt
 8. Zamontowane grzejniki stanowią element części wspólnej budynku i nie można ich demontować i zabierać.
 9. Na wymienione grzejniki właściciel lokalu egzekwuje uprawnienia wynikłe z tytułu gwarancji i rękojmi za wady a także przejmuje odpowiedzialność za ewentualne wynikłe szkody zadaniowe z wad grzejników lub niestarannego wykonania przeróbek pionów i poziomów oraz za ewentualne niedogrzewania i problemy związane z działaniem i regulacją instalacji spowodowane wymianą grzejników.
 10. Wymiana grzejników i prace związane z przeróbką instalacji właściciel lokalu wykonuje na własny koszt i ryzyko.
 11. Wartość kosztu wody pobranej do uzupełnienia zładu oblicza się jako iloczyn masy wody pobranej do uzupełnienia zładów m3 i obowiązującej ceny jednostkowej 1 m3 zładu ( zł/m3)
 12. Koszt uzupełnienia wody związany z wymianą grzejników pokrywa właściciel lokalu.
 13. Zakończenie prac należy zgłosić w administracji Spółdzielni celem sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie majątku Spółdzielni celem naprawy.