Wyburzanie ścian – przebudowa lokalu.

Właściciel lokalu przed przystąpieniem do wyburzania ścian w ramach przeprowadzonego remontu mieszkania winien:

  1. Przedstawić i uzgodnić z administracją Spółdzielni uproszczony projekt wyburzenia ścian działowych i przedstawić kopię zgłoszenia tych robót do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Starachowicach.
  2. Złożyć w administracji Spółdzielni kopię projektu budowlanego przebudowy wewnątrz ścian nośnych i konstrukcyjnych sporządzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane i kopię prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
  3. Roboty budowlane i wyburzeniowe wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do nadzorowania robót
  4. Zakończenie robót należy zgłosić do administracji Spółdzielni celem sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie mienia Spółdzielni celem naprawy.