Warunki ogólne przeprowadzania remontu.

  1. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu wszystkie prace remontowe przeprowadza na własny koszt i ryzyko, w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów.
  2. Prowadzący remont – właściciel lokalu odpowiada za spowodowanie w mieniu Spółdzielni i osób trzecich szkody.
  3. Spółdzielnia nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia w zamontowanym dodatkowym wyposażeniu i wykończeniu lokalu wynikła wskutek awarii a także w przypadku planowanych przez Spółdzielnię prac remontowych w budynku. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem Porządku Domowego z zachowaniem norm życia międzysąsiedzkiego.
  4. W okresie trwania prac remontowych, prowadzący remont zobowiązany jest do utrzymania czystości pomieszczeń wspólnych m.in. klatki schodowej, które zostały zabrudzone na skutek prowadzonych prac remontowych i usunięcie na własny koszt uszkodzeń powłok malarskich i tynku.
  5. Wszelkie materiały z rozbiórki i gruz muszą być uprzątnięte z remontowanych pomieszczeń i wywiezione ( zamówić przyczepkę na gruz w administracji spółdzielni lub w Grupie Remontowej ).
  6. Niedozwolone jest wrzucanie do pojemników na odpady komunalne i składowanie obok pojemników gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki.
  7. Roboty budowlane nie związane z naruszeniem elementów konstrukcyjnych budynku i przebudowa wewnętrznych instalacji wod.-kan. w lokalu wymagają sporządzenia uproszczonej dokumentacji lub projektu, opisu planowanego zakresu robót, uzyskania wymaganych zezwoleń i zgłoszenia ich do Wydziału Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Starachowicach stosownie do art. 29,30 ustawy Prawo Budowlane.
  8. W przypadku robót związanych z naruszeniem elementów konstrukcyjnych budynku oraz m.in. przebudowy instalacji gazowej konieczne jest opracowanie przez osoby posiadające uprawnienia wymagane Ustawą Prawo Budowlane projektu, uzyskanie prawomocnej decyzji- pozwolenia na budowę ( art. 28 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane ) i prowadzenie robót pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
  9. Do zgłoszenia i wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć oświadczenie o prawie dysponowania lokalem.