Montaż klimatyzatora.

Montaż jednostki zewnętrznej- klimatyzatora wymaga spełnienia przez właściciela lokalu występującego z takim wnioskiem następujących warunków:

  1. Wystąpienia do administracji Spółdzielni pisemnie o zgodę na zamontowanie jednostki zewnętrznej klimatyzatora, przedstawiając dokumentację techniczno-ruchową określającą parametry konkretnego urządzenia, które ma być zamontowane ze szczególnym uwzględnieniem poziomu hałasu. Poziom hałasu w nocy nie powinien przekraczać 30 dB. Przekroczenie tego poziomu eliminuje możliwość wyrażenia zgody przez Spółdzielnię.
  2. Przedstawienie projektu mocowania na ścianie budynku jednostki zewnętrznej z wentylatorem, sposób doprowadzenia zasilenia w energię elektryczną i system odprowadzania skroplin ( zakres odprowadzania skroplin na elewacje budynku ).
  3. Właściciel lokalu na własny koszt winien zdemontować klimatyzator w przypadku remontu elewacji budynku lub na każde uzasadnione wezwanie administracji Spółdzielni. Odmowa demontażu klimatyzatora przez właściciela lokalu będzie skutkowała demontażem przez Spółdzielnię na koszt właściciela lokalu bez żadnego odszkodowania.
  4. Zakończenie robót należy zgłosić do administracji Spółdzielni celem sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie majątku Spółdzielni celem naprawy.